The Bhaktamar Stotra. English translation: Rajib K. Doogar and Jayendra P. Vora . Bhaktamar Stotra in English With Meanings – Download as Word Doc .doc /. docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or read online. Audio CD 2 · Bhaktamar Stotra in. Sanskrit & English · Meri Bhawna in. Hindi & English · Pratikraman in English · Home › Bhaktamar Stotra in Sanskrit & English .

Author: Akirn Nejas
Country: Samoa
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 17 January 2012
Pages: 136
PDF File Size: 6.48 Mb
ePub File Size: 13.18 Mb
ISBN: 455-3-62856-297-6
Downloads: 99424
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bralmaran

Tav sanstavanam mayeda -marabhyate tanudhiyapi tava prabhavat Cheto harishyati satam nalinidaleshumuktaphala — dyutimupaiti nanudabinduh 8. Transliteration bhakt a mara-pra n ata-maulima n i-prabh a n a – mudyotakam dalita-p a pa-tamovit a nam samyak pra n amya jina p a dayugam yug a d a – v a lambanam bhavajale patat a m jan a n a m 1 ya h sa n stuta h sakala-v a ng aya- tatva-bodh a – d -ud bh u ta- buddhipa t ubhi h suralokan a thai h stotrairjagattritaya chitta-harairudarai h sto sh ye kil a hamapi tam prathamam jinendram 2 buddhy a vin a api vibudh a rchita p a dap i th a stotum samudyata matirvigatatrapoaham b a lam vih a ya jalasa n sthitamindu bimba – manya h ka ichchhati jana h sahas a grah i tum 3 vaktum gu n a n gu n asamudra shash bhaktamar stotra in english nkk a nt a n kaste kshama h suragurupratimoapi buddhy a kalp a nta – k a l – pavanoddhata – bhaktamar stotra in english ko v a tar i tumalamambunidhim bhuj a bhy a m 4.

No wonder they bhaktamar stotra in english Thy position Who recite Thy attributes with devotion Such masters hardly get commendation Who raise not their servants to bhaktamar stotra in english elevation. Strinam shatani shatasho janayanti putrannanya sutam tvadupamam janani prasuta Sarva disho dadhati bhani sahastrarashmimprachyeva dig janayati sphuradanshujalam The Acharya remained in meditation for three days and on the fourth morning composed this panegyric in honour of Lord Adinath.

Click to share on Facebook Opens in new window Click to share on Twitter Opens in new window Click to email this to a friend Opens in new window Click to print Opens in new window.

Ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais -tvam sanshrito niravakashataya munisha!

Bhaktamar Stotra in Sanskrit & English

Nirdhumavartipavarjita — tailapurahkritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi Gamyo na jatu marutam chalitachalanamdipoaparastvamasi nath jagatprakashah O Lord, Thy light three worlds illumines A lamp without wick oil smoke Thou shines O wonderful lamp, brightening the whole universe Too strong for the mount bhaktamar stotra in english windy curse Shlokas nastam kadachidupayasi na rahugamyah spashtikaroshi sahasa yugapajjaganti nambhodharodara – niruddhamahaprabhavah suryatishayimahimasi munindra!

My desire to praise Thee is insolence Using various expressions sheer ignorance No wise man would catch the reflection Of moon in water, a childish action.

bhaktamar stotra in english Shlokas raktekshanam samadakokila – kanthanilam, krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam akramati kramayugena nirastashankas – tvannama nagadamani hridi yasya punsah 41 valgatturanga gajagarjita – bhimanada- majau balam balavatamapi bhupatinam! By continuing to use this website, you agree to their use. Udyaddivakara mayukha — shikhapaviddham,tvat -kirtanat tama ivashu bhidamupaiti 42 Kuntagrabhinnagaja — shonitavarivahavegavatara — taranaturayodha — bhime Yuddhe jayam vijitadurjayajeyapakshas -tvatpada pankajavanashrayino labhante 43 Ambhaunidhau kshubhitabhishananakrachakra-pathina pithabhayadolbanavadavagnau Rangattaranga — shikharasthita — yanapatras -trasam vihaya bhavatahsmaranad vrajanti 44 Ud bhutabhishanajalodara — bharabhugnahshochyam dashamupagatashchyutajivitashah Tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha,martya bhavanti bhaktamar stotra in english 45 Apada — kanthamurushrrinkhala — veshtitanga,gadham brihannigadakotinighrishtajanghah Tvannamamantramanisham manujah smarantah,sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti 46 Mattadvipendra — mrigaraja — davanalahisangrama — varidhi — mahodara-bandhanottham Tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,yastavakam stavamimam matimanadhite 47 Stotrastrajam tava jinendra!

This is a Blog in which we will keep on adding information on regular basis. Post was not sent – check your email addresses!

Bhaktamar Stotra

We update our blog wnglish. Kalpantakala — pavanoddhata — vahnikalpam,davanalam jvalitamujjavalamutsphulingam Vishvam jighatsumiva sammukhamapatantam,tvannamakirtanajalam shamayatyashesham Surrounded by bhsktamar halo below the Ashoka tree Thy light focuses upward from Thy resplendent body free The scene is fascinating like might sun’s reflection Seen through dark clouds with rays in all direction.

Vaktum gunan gunasamudra shashankkantankaste kshamah suragurupratimoapi buddhya Kalpanta — kal — pavanoddhata — nakrachakramko va taritumalamambunidhim bhujabhyam 4. Bhavodadhi shoshanaya 26 Ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais -tvam sanshrito niravakashataya munisha! He was kept in a dark cell.

The time you start reciting the first word bhakta you bhaktamar stotra in english involved bjaktamar a mystique description about the power of Bhaktamar stotra in english. Bhaktamar Stotra of Acharya Manatunga. Soaham tathapi tava bhakti vashanmunishakartum stavam vigatashaktirapi pravrittah Prityaaatmaviryamavicharya mrigo mrigendramnabhyeti kim nijashishoh paripalanartham 5.

Arvind Jain September 24, at 1: Shlokas mandara – sundaranameru – suparijata santanakadikusumotkara-vrishtiruddha gandhodabindu – shubhamanda – marutprapata, divya divah patita te vachasam tatirva 33 shumbhatprabhavalaya – bhurivibha vibhoste, lokatraye dyutimatam dyutimakshipanti prodyad -divakara – nirantara bhurisankhya diptya jayatyapi nishamapi soma-saumyam 34 svargapavargagamamarga – vimarganeshtah, saddharmatatvakathanaika bhaktamar stotra in english patustrilokyah divyadhvanirbhavati te vishadarthasatva bhashasvabhava – parinamagunaih prayojyah 35 unnidrahema – navapankaja – punjakanti, paryullasannakhamayukha-shikhabhiramau padau padani tava yatra jinendra!

So, it is said that by reciting this Stotra, a person gets free from the worldly bonds, attains salvation, bhaktamar stotra in english hence becomes immortal.

Yet due to small Jain population not many people know about it. The Bhaktamar Stotra has 48 stanzas. Raktekshanam samadakokila — kanthanilam, krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam Akramati kramayugena nirastashankas -tvannama nagadamani hridi yasya punsah Alpashrutam shrutavatam parihasadhamtvad bhaktireva mukharikurute bhaktamar stotra in english Yatkokilah kila madhau madhuram virautitachcharuchuta — kalikanikaraikahetu 6.

Bhaktamar Stotra in English Lyrics | MP3/PDF Download

No wonder they attain Thy position Who recite Thy attributes with devotion Bhaktamar stotra in english masters hardly get commendation Who raise not their servants to their elevation.

The beauty of Thy face, O Lord, transcends that of moon Which sets, suffers, eclipse, disappears in the clouds soon Thou dispels delusion moon the darkness of night Thou illumines universe moon makes a planet bright. Tvatsanstavena bhavasantati — sannibaddhampapam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam Akranta — lokamalinilamasheshamashusuryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram 7.

How many letters are in bhaktamar stotra in english chhand? Notify me of new comments via email. Tubhyam namastribhuvanartiharaya natha tubhyam namah kshititalamalabhushanaya Tubhyam namastrijagatah parameshvaraya,tubhyam namo jina!

Fierce fire fanned by ferocious gust Of wind violent as Dooms day motion lust Emitting white flames threatening to devour Whole of the universe in less than an hour Extinguishes and there appears a pool with lotus flowers The recitation of Thy name acts as pouring shower.

Drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyamnanyatra toshamupayati janasya chakshuh Pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhohksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet Kim sharvarishu shashinaahni vivasvata vayushmanmukhendu — daliteshu tamassu natha Bhaktamar stotra in english shalivanashalini bhaktamar stotra in english lokekaryam kiyajjaladharair — jalabhara namraih Buddhastvameva vibudharchita buddhi bodhat ,tvam shankaroasi bhuvanatraya shankaratvat Dhataasi dhira! Bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana -mudyotakam dalita-papa-tamovitanam Samyak pranamya jina padayugam yugada-valambanam bhavajale patatam jananam 1.

A person who reads this poem with devotion Never has of afflictions any fear englisu notion Malady serious, elephant in rage, python angry lion, furious fire, horrible sea Turbulent war devastating imprisonment rigorous.